หลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพ 4 ด้าน

เกณฑ์การเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 20 ชม. สามารถเลือกเรียนได้จาก 19 หลักสูตร
เข้มข้นจัดเต็ม – หลักสูตรวการเป็นผู้ประกอบการ
เกณฑ์การเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 20 ชม. สามารถเลือกเรียนได้จากรายวิชาดังนี้
Level 1 ความรู้ด้านดิจิทัลระดับพื้นฐาน
(ประชาชนทั่วไป/นักศึกษา)

    CMU010 : รู้เท่าทันสื่อ Media Literacy (10 ชม.) (ยังไม่เปิดให้ลงทะเบียน) 

    SU008 : พลเมืองดิจิทัล  (5 ชม.)

เกณฑ์การเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 20 ชม. สามารถเลือกเรียนได้จากรายวิชาดังนี้
รายวิชาแนะนำ
(ประชาชนทั่วไป/นักศึกษา/บัณฑิต)
เกณฑ์การเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 20 ชม. สามารถเลือกเรียนได้จากรายวิชาดังนี้

ขั้นตอนการใช้งาน

ขั้นตอนการใช้งาน

[rs_space space_lg=”50″ space_md=”30″ space_sm=”30″ space_xs=”30″]