หลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพ 4 ด้าน

• ด้านการเงิน Financial literacy
• ด้านดิจิทัล Digital literacy
• ด้านสังคม Social literacy
• ด้านภาษา Language literacy 

TSU2T e – Learning

• ภูมิปัญญาสมุนไพรสู้ภัยโควิด-19
• เทคนิคการตัดต่อวีดีโอ
• เพิ่มเติมบทเรียน
• เพิ่มเติมบทเรียน