U2T HACKATHON | Online Coaching

ค้นหาและพัฒนาศักยภาพผู้เข้าแข่งขัน โดยวิทยากรชั้นนำ & ผู้ประกอบการนวัตกรรมสังคม
—————————————————————————————————————————————————

 

การวิเคราะห์ปัญหาเชิงลึก การวิเคราะห์ทางออกของปัญหาในปัจจุบัน และ การพัฒนาวิธีการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

พัฒนาแผนธุรกิจนวัตกรรมชุมชนด้วย Lean Canvas แนวคิดเรื่องระบบผู้ใช้ ผู้ซื้อ และผู้ได้รับผลประโยชน์ และการออกแบบคุณค่าที่แตกต่างของธุรกิจ การออกแบบช่องทางการสื่อสารธุรกิจ และ การออกแบบวิธีการหารายได้

การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชน ธรุกิจ และกรณีศึกษา : การมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

นวัตกรรมคืออะไร? โอกาสการสร้างนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจแก้ปัญหาในพื้นที่ นวัตกรรมทางสังคม (Social Innovation) และแนวทางการสร้างผู้ประกอบการนวัตกรรมในชุมชน

How to pitching like a pro