หลักสูตรการพัฒนาทักษะอาชีพคืออะไร

หลักสูตรฝึกอบรมที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (University to Tambon: U2T) สามารถพัฒนาทักษะ ต่อยอดองค์ความรู้ที่มีความจำเป็นกับการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 ซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มรายวิชาด้านดิจิทัล (Digital Literacy) และด้านภาษาอังกฤษ (English Literacy) รวมทั้งสิ้น 20 รายวิชา โดยผู้เรียนสามารถวางแผนการเรียนด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์

สามารถติดต่อคุณได้ที่ไหน

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
222 หมู่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังวัดพัทลุง 93210

แนวทางการบริหารจัดการ การรายงานข้อมูล มหาวิทยาลัย กับ กพร. ควรเป็นอย่างไร การรายงานข้อมูลของมหาวิทยาลัยจะเป็นรายตำบล ของ กพร. เป็นรายอำเภอ หรืออย่างไร

มหาวิทยาลัยรายงานผลการจ้างงาน ตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย แต่ให้เพิ่มหมายเหตุว่าไปปฏิบัติงานร่วมกับส่วนราชการใด ในพื้นที่ใด

การดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเข้าไปดำเนินการในพื้นที่ ที่รับผิดชอบ สามารถทำเป็นโครงการวิจัยได้หรือไม่

ไม่สามารถดำเนินงานในรูปแบบโครงการวิจัยได้ แต่ต้องเป็นการดำเนินการในลักษณะการบริการวิชาการ

สามารถใช้งบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์ได้หรือไม่

ไม่ได้ เนื่องจากเป็นไปตามมติ ครม. ที่กำหนดหลักการไม่ให้ อว. นำกรอบวงเงินของโครงการฯ ไปดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง

ผู้ที่เคยถูกจ้างในโครงการ อว. จ้างงาน ระยะที่ 1 และ 2 สามารถเข้าร่วมโครงการฯได้หรือไม่

ผู้ที่เคยถูกจ้างสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ โดยจะต้องเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกใหม่ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

มหาวิทยาลัยสามารถจ้างงานประชาชน บัณฑิต และนักศึกษา ที่อยู่นอกพื้นที่ที่รับผิดชอบได้หรือไม่

มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการได้ตามความเหมาะสม แต่ขอให้คำนึงถึงศักยภาพของบุคคลในพื้นที่เป็นลำดับแรก

มหาวิทยาลัยสามารถจ้างงานชาวต่างชาติได้หรือไม่

มหาวิทยาลัยไม่สามารถจ้างงานชาวต่างชาติได้

มหาวิทยาลัยไม่สามารถจ้างงาน นักศึกษา บัณฑิต ประชาชน ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประกอบด้วยบัตรอะไรครับ

มหาวิทยาลัยสามารถจ้างงาน นักศึกษา บัณฑิต ประชาชน ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ครับ

ถ้าข้อมูลในTPMAPกับข้อมูลตอนไปลงพื้นที่ไม่ตรงกัน สามารถไปอัพเดทข้อมูลได้ที่ไหน

ข้อมูลใน TPMAP เป็นข้อมูลปี 62 ซึ่งยังไม่ได้อัพเดทให้ตรงกับปัจจุบัน หากมหาวิทยาลัยพบข้อมูลที่ไม่ตรงกับ TPMAP สามารถทำการบันทึกข้อมูลที่พบใหม่ได้ใน Tambon Profile ครับ โดยฟอร์มของ Tambon Profile สามารถประสานขอฟอร์มกับทางแม่ข่ายของแต่ละเครือข่ายได้เลยครับ

สอบถามเรื่องเครื่องมือในการฝึกทักษะ 3 ด้านของผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย DIGITAL LITERACY, SOCIAL LITERACY และ ENGLISH LITERACY ที่ส่วนกลางจะดำเนินการให้ผ่าน THAIMOOC อยากรบกวนสอบถามว่า ณ ปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้างครับ พร้อมที่จะให้ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าเรียนรู้และฝึกอบรมหรือยังหรือพร้อมเมื่อไหร่ครับ

อว. จะจัดให้มีการอบรม ในส่วนของ Financial literacy ในส่วนของ Digital, Social, English มหาวิทยาลัยสามารถจัดอบรมได้เอง หรือเลือกหลักสูตรได้จาก ThaiMOOC

ทำไมในร่าง MOU ที่ทาง สป.อว. ส่งมาให้ ไม่มีงบประมาณค่าบริหารจัดการโครงการ 43,000 บาท ต่อตำบล ครับ

เพื่อความคล่องตัวในการดำเนินการของมหาวิทยาลัย ค่าบริหารจัดการ จะไม่รวมใน MOU ครับ จะโอนให้ก่อนทำ MOU ครับ ใน MOU จะมีงบประมาณในส่วนของการจ้างงานและการยกระดับเศรษฐกิจรายตำบล

ในกรณีที่ มหาวิทยาลัย กับ หน่วยงานที่ กพร. กำหนดในระดับจังหวัด มาดำเนินการสัมภาษณ์งานร่วมกันเพื่อคัดผู้ถูกจ้างงานและเลือกไว้แล้วในแต่ละตำบลที่มหาวิทยาลัยมีการจ้างงาน กล่าวคือ ทุก ๆ ตำบลจะมีผู้ถูกจ้างงานของ กพร. แล้วตำบลละ 2 คน แต่หนังสือที่แจ้งจำนวน มาเป็นระดับอำเภอ ตามกรณีของตำบล A และตำบล B มหาวิทยาลัยควรดำเนินการอย่างไร ยกเลิก? ลดจำนวน? เพิ่มจำนวน? ผู้ถูกจ้างงานของ กพร. ในตำบล ที่เกี่ยวข้อง และให้มองภาพของ อำเภอ เป็นหลักหรืออย่างไร

มหาวิทยาลัยสามารถให้ผู้ถูกจ้างงานปฏิบัติงานนอกเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยดูแลได้ แต่ต้องคำนึงถึง ภาระที่เกิดขึ้นกับผู้ถูกจ้างงาน มหาวิทยาลัยอาจหารือร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในการปรับรูปแบบการจ้างงาน หรือ พื้นที่การจ้างงานได้ตามความเหมาะสม

[rs_space space_lg=”0″ space_md=”30″ space_sm=”30″ space_xs=”30″][vc_infobox title_tag=”h3″ title=”ส่งคำถามของฉัน” align=”text-center”][/vc_infobox][vc_cf7 id=”133″ css=”.vc_custom_1580273436004{margin-top: 40px !important;padding-top: 75px !important;padding-right: 75px !important;padding-bottom: 75px !important;padding-left: 75px !important;border-radius: 10px !important;}” el_class=”mobl-plr30 contact-form-bg”]
[rs_space space_lg=”130″ space_md=”100″ space_sm=”100″ space_xs=”100″]