พิธีเปิดการแข่งขันแฮกกาธอน (U2T Hackathon 2021) ระดับภูมิภาค (ภาคใต้ตอนล่าง)

มหาวิทยาลัยทักษิณจัดแข่งขันแฮกกาธอน (U2T Hackathon 2021) ระดับภูมิภาค (ภาคใต้ตอนล่าง)  ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารทักษิณาคาร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
โดยได้รับเกียรติจากนางปราณี รัตนประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานพิธีเปิด และมีรองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ กล่าวต้อนรับผู้เข้าแข่งขัน จำนวน 40 ทีม ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง สำหรับประเด็นการนำเสนอภายใต้โจทย์ “แนวทางแก้ปัญหา (Solution) ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก” ของทั้ง 40 ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในระดับภูมภาค ภาคใต้ตอนล่าง ประกอบด้วย
1) Creative Economy จำนวน 24 เรื่อง
2) Circular Economy จำนวน 13 เรื่อง
3) Technology/Health Care จำนวน 3 เรื่อง