แถลงข่าวการแข่งขัน U2T Hackathon 2021

ขอเชิญรับชมการแถลงข่าวการจัดการแข่งขันแฮกกะธอน  U2T Hackathon 2021  

ระดับภูมิภาค (ภาคใต้ตอนล่าง)  ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)
📌
วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 – 11.30 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารทักษิณาคาร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
และรับชมผ่าน Facebook Live ทาง Facebook Fanpage #สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน

https://web.facebook.com/TSU2Thumbol/photos/a.110719154393881/165280292271100/