ขอเชิญร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านการค้นหาโจทย์และแนวทางการแก้ไขปัญหาชุมชน

ขอเชิญนวัตกร มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านการค้นหาโจทย์ และแนวทางการแก้ไขปัญหาชุมชน ภายใต้กิจกรรม U2T Hackathon 2021 โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ และเข้าร่วมกิจกรรมตามกำหนดการ ดังนี้
📌วันที่ 18/06/64
(09.00-12.00) การวิเคราะห์ปัญหาเชิงลึก และ การวิเคราะห์ทางออกของปัญหาในปัจจุบัน
(13.00-16.00) การพัฒนาวิธีการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
📌วันที่ 21/06/64
(09.00-12.00) พัฒนาแผนธุรกิจนวัตกรรมชุมชนด้วย Lean Canvas และ แนวคิดเรื่องระบบผู้ใช้ ผู้ซื้อ และผู้ได้รับผลประโยชน์
(13.00-16.00) การออกแบบคุณค่าที่แตกต่างของธุรกิจ การออกแบบช่องทางการสื่อสารธุรกิจ และ การออกแบบวิธีการหารายได้
📌วันที่ 23/06/64
(09.00-12.00) การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชนและธรุกิจ
(13.00-16.00) กรณีศึกษา : การมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
📌วันที่ 25/06/64
(09.00-12.00) นวัตกรรมคืออะไร? โอกาสการสร้างนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจแก้ปัญหาในพื้นที่ และ นวัตกรรมทางสังคม (Social Innovation)
(13.00-16.00) แนวทางการสร้างผู้ประกอบการนวัตกรรมในชุมชน
📌วันที่ 28/06/64 (09.00-16.00) How to pitching like a pro