เกี่ยวกับโครงการ

       มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับมอบหมายจากกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ให้รับผิดชอบพื้นที่เป้าหมาย 2 จังหวัด ประกอบไปด้วย 12 ตำบล

โดยมีวัตถุประสงค์
1. ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแลลบูรณาการ โดยมหาวิทยาลัยเป็น System Integrator
2. จัดทำข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน(Community Big Data)
3. เพื่อให้เกิดการจ้างงาน ประชาชน นักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ ให้มีงานทำและฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน รวม 1,600 คน
4. เพื่อให้เกิดการพัฒนาตามปัญหาและความต้องการของชุมชน

**การจ้างงานจะทำสัญญาได้เมื่อมหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม **