บุคลากรตัวอย่างด้านการบริการวิชาการ ระดับมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี พ.ศ. 2563 

 

สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์บุญเรือง ขาวนวลสังกัด
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา

ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรตัวอย่างด้านการบริการวิชาการ ระดับมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี พ.ศ. 2563