เสวนาถอดบทเรียนการดำเนินโครงการของแต่ละมหาวิทยาลัย

📌 วันที่ 19 ธันวาคม 2564 สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน (สสช.) นำโดย อาจารย์ ดร.นิชากรณ์ พันธ์คง รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน
ได้เข้าร่วมเสวนาถอดบทเรียนการดำเนินโครงการของแต่ละมหาวิทยาลัยใน 1 ปีที่ผ่านมา ภายในงานแสดงสินค้าและ เผยแพร่ผลงานภายใต้การพัฒนาของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม 2564 บริเวณลานหาดใหญ่ หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่
📢 นอกจากนี้ภายในงานยังมีการออกบูธจำหน่ายสินค้าจากตัวแทนนวัตกรตำบลหนองธง จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมกิจกรรมในนามของมหาวิทยาลัยทักษิณด้วย