ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริการวิชาการเพื่อสังคม

 

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริการวิชาการเพื่อสังคม👫📌ในวันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้องประชุม อาคารทักษิณาคาร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

โดยวิทยากร
👩ศาสตราจารย์ ดร. ภญ.จงจิตร อังคทะวานิช
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
👩รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ
รองอธิการบดี บริการวิชาการและรับใช้สังคมและยุทธศาสตร์บริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
👩นางสาวเพ็ญฉาย กุลโชติ
ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
👨ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ สงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
👬 กลุ่มเป้าหมาย👭
คณาจารย์ บุคลากรที่ทำงานวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ และบุคคลทั่วไปที่สนใจ 💢จำนวน 100 คน👫
 
🖥ลงทะเบียนร่วมประชุมผ่าน QR CODE
หรือผ่านลิงค์ คลิก https://bit.ly/3sRg0ra
 
💢สอบถามเพิ่มเติม💢
คุณศิริวรรณา กราปัญจะ 📱08 1798 6345
คุณรสวารินทร์ ทองสม 📱08 5691 8566