การจัดสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564

วันที่ 12 ธันวาคม 2564 มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยสำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน (สสช.) ได้ดำเนินการจัดสอบการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยทักษิณ พื้นที่ 2 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสงขลา และพัทลุง จำนวนผู้มีสิทธิสอบ 3,700 คน สนามสอบ 2 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จำนวน 1,320 คน และ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จำนวน 2,380 คน
🙏🙏ขอขอบคุณหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทักษิณและโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ที่ร่วมอำนวยความสะดวกในการจัดสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย