ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะ

มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยสำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน (สสช.) ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะ ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ โดยมี นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังวัดพัทลุง ส่วนราชการ ผู้บริหาร บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ นวัตกรชุมชน ร่วมต้อนรับ
ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ลงนามในสมุดเยี่ยม ร่วมรับฟังบรรยายสรุปและมอบนโยบาย
กล่าวต้อนรับโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้บรรยายสรุป “บทบาทมหาวิทยาลัยทักษิณกับสังคมและการพัฒนาเชิงพื้นที่ในสถานการณ์โควิด-19 และการขับเคลื่อนหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าจังหวัดพัทลุง”
ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพัทลุงและผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ
ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้เยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทักษิณและจากตัวแทนชุมชนของนวัตกรชุมชนภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(U2T) จากนั้นรับชมการแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้านภาคใต้ ชุด รวมศิลป์ถิ่นทักษิณา โดยศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับมอบของที่ระลึกและร่วมถ่ายภาพด้วยกัน