เตรียมสถานที่ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะ

สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน จัดเตรียมสถานที่ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะ ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ในวันที่ 12 ธันวาคม 2564 ณ.อาคารทักษิณาคาร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง