เรื่องเล่าจากชุมชน “พัทลุงบ้านฉัน”

วันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2564 มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยสำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน (สสช.) และฝ่ายสื่อสารองค์กร
ได้ดำเนินการจัดอบรม เรื่องเล่าจากชุมชน “พัทลุงบ้านฉัน” ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ
 
โดยมี รศ.ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ได้กล่าวต้อนรับและเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 65 คน ณ. นาควารี ริเวอร์ไซต์ รีสอร์ท ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง