แนวทางปฏิบัติในการสอบสรรหาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

📢 การสรรหาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยกำหนดดำเนินการสรรหา ในวันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2564 ดำเนินการจัดสอบศูนย์สอบภาคใต้ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง และโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม จังหวัดพัทลุง
 
👉โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพัทลุง ตาม พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ได้ออกประกาศให้ผู้เข้ารับการสรรหาจะต้องเตรียมตัวและปฏิบัติตาม 4 ข้อดังนี้
1.ลงทะเบียนเข้าออกสถานที่ด้วยแพลตพอร์ม “ไทยชนะ” ตาม QR-CODE ที่แนบ
2.เตรียมหลักฐานแสดงตน เพื่อเข้าห้องสอบ
– บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ/ บัตรประจำตัวประชาชน
– หนังสือรับรองผลการตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19
– ปากกา ดินสอ ยางลบ กบเหลาดินสอ
3.แต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบสีกากีคอพับ ไม่สวมหมวก และสวมหน้ากากอนามัย
4.ก่อนเข้าอาคารสอบ ผู้เข้าสอบต้องดำเนินการ
– จุดที่ 1 แสดงบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ/ บัตรประจำตัวประชาชนและหนังสือรับรองผลการตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 ด้วยวิธี RT-PCR / ATK ผลเป็นลบ ไม่เกิน 72 ชั่วโมง (ต้องตรวจหลังจากวันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น.)
– จุดที่ 2 คัดกรองอาการป่วยระบบทางเดินหายใจ และอุณหภูมิของร่างกายก่อนเข้าห้องสอบ ผู้เข้าสอบต้องดำเนินการแสดงบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ/ บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมหนังสือรับรองผลการตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19
(เจ้าหน้าที่ห้องสอบจะเก็บหนังสือรับรองฯ และจะคืนให้เมื่อสอบเสร็จ)
 
📌มหาวิทยาลัยฯ งดบริการรับฝากสิ่งของสัมภาระ โทรศัพท์มือถือ เพื่อลดการสัมผัสและป้องกันการติดเชื้อ COVID-19❌
💢สอบถามเพิ่มเติมได้ที่💢
📱08 1798 6345
นางสาวศิริวรรณา กราปัญจะ