สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชนจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนศักยภาพตำบล

 

       วันที่ 8 และ 11-12 สิงหาคม 2564 สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน   ได้ดำเนินกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเร่งรัด (Quick Win) การขับเคลื่อนศักยภาพตำบล ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล มหาวิทยาลัยทักษิณ #U2T โดยมีกิจกรรม Workshop การจัดทำข้อมูลตำบลโปรไฟล์และนำเสนอแลกเปลี่ยนการทำงานเพื่อขับเคลื่อนการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่

       โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และทีมนักวิจัยจาก สำนักส่งเสริมบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชนมหาวิทยาลัยทักษิณร่วมนำทีมตำบลร่วมให้ข้อเสนอแนะและแนะนำแนวทางการดำเนินงาน ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล