มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดตัวโครงการ TSU CARE ดูแลกัน

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน     ได้ดำเนินกิจกรรมภูมิปัญญาสมุนไพรสู้ภัย COVID-19 #Saeson2  EP.1  และเปิดตัวโครงการ TSU Care ดูแลกัน 👫💞  

โดยกิจกรรมภูมิปัญญาสมุนไพรสู้ภัย COVID-19 EP.1 มีการแลกเปลี่ยนประเด็น ดังนี้
– การดูแลสุขภาพและทางรอดในสถานการณ์โควิด 19
– สถานการณ์โควิด 19 รูปแบบการรักษาในปัจจุบัน
– ทางเลือกทางรอดด้วยภูมิปัญญาสมุนไพร
– วิธีการตรวจสอบความปลอดภัยของสมุนไพร : อุปกรณ์ตรวจวัดปริมาณฟ้าทะลายโจรแบบมือถือ
 
🎉กิจกรรมการเปิดแคมเปญ (Campaign) “TSU CARE ดูแลกัน”👫💞 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ อาจารย์ ดร.พลกฤษณ์ คล้ายวิตภัทร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ พัทลุงและรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน และอาจารย์ ดร.นิชากรณ์ พันธ์คง รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน

🙏ขอขอบคุณวิทยากรและผู้ดำเนินรายการ จากมหาวิทยาลัยทักษิณ
– อาจารย์บุญเรือง ขาวนวล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
– อาจารย์ ดร.นิดา นุ้ยเด็น ประธานสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณวงศ์ บุนนาค สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
– คุณอารีย์ แย่งกุลเชาว์ ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
📌สามารถติดตามกิจกรรมไลฟ์สดได้ทุกวันศุกร์ เวลา 10.30 – 12.00 น.