ตำบลพญาขัน อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

สัญลักษณ์ในพื้นที่

  แหล่งท่องเที่ยว

   ภูมิปัญญาในท้องถิ่น

  แหล่งนำ้ในท้องถิ่น

  ที่พักโรงแรม

  สัตว์ในท้องถิ่น

  พืชในท้องถิ่น

  ร้านอาหารในท้องถิ่น

  เกษตรกรในท้องถิ่น

  อาหารน่าสนใจประจำถิ่น

“สถานที่ประดิษฐานรูปเหมือนอาจารย์หมุน ยสโร”

📍1 สิ่งที่มาพญาขันแล้วห้ามพลาด
คือสถานที่ที่ชาวตำบลพญาขันสักการะบูชา🙏🏻
“สถานที่ประดิษฐานรูปเหมือนอาจารย์หมุน ยสโร”

“กิจกรรม U2T สู้ภัย COVID (U2T – COVID WEEK) “

“ฉีดกันตะ..ได้มาหนุกกันหลาว (Get the Vaccine to Save Lives) ในกิจกรรม U2T สู้ภัย COVID (U2T – COVID WEEK) “ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด”
ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศจัดขึ้น ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลเพื่อหวังให้ประชาชนในพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบ 100%

“รุกคลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย สร้างความปลอดภัยให้ชุมชน”ฃ

🦠โครงการ U2T เพื่อแก้ปัญหาสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ตำบลพญาขัน อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 🦠
ในสถานการณ์ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีความร้ายแรง และมีการติดเชื้อได้ง่ายและรวดเร็วกว่าเดิมหลายเท่า ซึ่งในตำบลพญาขันก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่ง ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงสำหรับประชาชนในพื้นที่เอง และบุคคลที่อยู่บริเวณใกล้เคียงได้รับผลกระทบโรค โควิด-19 ในหลายๆด้าน รวมถึงการใช้ชีวิตประจำวันโดยการใส่หน้ากากอนามัยการใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ แต่ประชาชนยังวิตกกังวลในการใช้พื้นที่สาธารณะ แต่จำเป็นที่จะใช้พื้นที่นั้นๆ เช่น สถานศึกษา ศาสนสถาน เป็นต้น
ดังนั้น นวัตกรตำบลพญาขัน จึงได้จัดทำโครงการควบคุมเฝ้าระวังป้องกัน โควิด-19 โดยการแจกหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ ให้แก่ สถานศึกษา และศาสนสถาน เพื่อให้ครู บุคลากร นักเรียน และพระสงฆ์ ได้ควบคุมเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ให้ทันต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค

“พญาขันบ้านเรา”

สุดว๊าวววว 🛵🛵
ตำบลเล็กๆในอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุง แต่น้อยคนนักที่จะรู้จัก “พญาขันบ้านเรา”
พญาขันมีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศน์ และเชิงการเรียนรู้ ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ตระกาลตา ผสมผสานวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวบ้านตำบลพญาขัน
วันนี้ขอเสนอ
📍จุดเช็คอิน “ตำบลพญาขัน”📍