พื้นที่และกิจกรรมโครงการ อำเภอศรีบรรพต

รายละเอียดพื้นที่และโครงการที่ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุง
เลือกจุดมาร์คต่าง ๆ เพื่อดูกิจกรรมของแต่ละตำบล

สัญลักษณ์ในพื้นที่

  ตำบลเขาย่า

  ตำบลตะแพน

  ตำบลเขาปู่