ตำบลคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

สัญลักษณ์ในพื้นที่

  แหล่งท่องเที่ยว

   ภูมิปัญญาในท้องถิ่น

  แหล่งนำ้ในท้องถิ่น

  ที่พักโรงแรม

  สัตว์ในท้องถิ่น

  พืชในท้องถิ่น

  ร้านอาหารในท้องถิ่น

  เกษตรกรในท้องถิ่น

  อาหารน่าสนใจประจำถิ่น

นวัตกรตำบลคลองใหญ่ มอบกล่อง TSU Care box ให้กับผู้กักตัวกลุ่มเสี่ยงจากโรคโควิด-19 ณ ตำบลคลองใหญ่.

คลองใหญ่ต้องชนะ รับชม VDO คลิก!

พัทลุงต้องชนะ ฉีดกันตะ… ได้มาหนุกกันหล่าว 🎉  

ยินดีต้อนรับสู่ ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 💚

วันที่ 8 เมษายน 2564 นวัตกรตำบลคลองใหญ่ ช่วยงานพิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองใหญ่