พื้นที่และกิจกรรมโครงการ อำเภอตะโหมด

รายละเอียดพื้นที่และโครงการที่ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุง
เลือกจุดมาร์คต่าง ๆ เพื่อดูกิจกรรมของแต่ละตำบล

สัญลักษณ์ในพื้นที่

  ตำบลคลองใหญ่

  ตำบลตะโหมด

  ตำบลแม่ขรี