ตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

สัญลักษณ์ในพื้นที่

  แหล่งท่องเที่ยว

   ภูมิปัญญาในท้องถิ่น

  แหล่งนำ้ในท้องถิ่น

  ที่พักโรงแรม

  สัตว์ในท้องถิ่น

  พืชในท้องถิ่น

  ร้านอาหารในท้องถิ่น

  เกษตรกรในท้องถิ่น

  อาหารน่าสนใจประจำถิ่น

 ” u2t covid-19 week “

นวัตกรชุมชนตำบลควนขนุน ดำเนินกิจกรรม covid week 🦠ร่วมรณรงค์ฉีดวัคซีน💉💊 การปฏิบัติตนตามหลัก D-M-H-T-T-A พร้อมทั้งติดแผ่นป้ายไวนิล แจกโปสเตอร์ แผ่นพับ และสเปรย์แอลกอฮอล์ทั่วทั้งตำบล
💞เพราะเราห่วงใยคุณ..เเละอยากเห็นคุณปลอดภัย💞
💞โควิดนี้เราต้องรอด💞

“จัดทำ business model canvas”

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 นวัตกรชุมชน อาจารย์ที่ปรึกษาและตัวแทนเครือข่าย TSI ร่วมกันจัดทำ business model canvas ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลควนขนุน

“ศึกษาเกี่ยวกับต้นสาคูและผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปมาจากต้นสาคู”

นวัตกรชุมชนและอาจารย์ที่ปรึกษาลงพื้นที่ศึกษาเกี่ยวกับต้นสาคูและผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปมาจากต้นสาคู 🌴🌴ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เด่นของตำบลควนขนุน เพื่อร่วมกันหาแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์และช่องทางการจำหน่ายให้หลากหลายมากยิ่งขึ้น

วันที่ 3 มีนาคม 2564 นวัตกรชุมชน สสช. และเครือข่าย TSI ร่วมประชุมเพื่อคืนข้อมูลจากแบบสอบถามและร่วมกันทำ SWOT หากิจกรรมที่ชุมชนควรดำเนินการเพื่อให้ตอบสนองตามความต้องการของชุมชน ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านพัฒนาสัมมาชีพและผลิตภัณฑ์ชุมชน การยกระดับการท่องเที่ยว การนำความรู้ไปช่วยบริการชุมชนทางด้านสุขภาพ และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลควนขนุน

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 นวัตกรชุมชน สสช. จากมหาวิทยาลัยทักษิณและสมาชิกเครือข่าย TSI ซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนในตำบลควนขนุนทั้ง 9 หมู่บ้านร่วมประชุมทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ เพื่อหาแนวทางจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจชุมชน 🙏